Home » Posts tagged with "فروش میراث تاریخی و فرهنگی ایران: کاخ شاهی گچسر، ۱۵ میلیارد تومان"

Posts tagged with "فروش میراث تاریخی و فرهنگی ایران: کاخ شاهی گچسر، ۱۵ میلیارد تومان"

فروش میراث تاریخی و فرهنگی ایران: کاخ شاهی گچسر، ۱۵ میلیارد تومان

فروش میراث تاریخی و فرهنگی ایران: کاخ شاهی گچسر، ۱۵ میلیارد تومان

اردیبهشت. ۱۳ | فروش میراث تاریخی و فرهنگی ایران: کاخ شاهی گچسر، ۱۵ میلیارد تومان   ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶     بیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی نه تنها...