Home » Posts tagged with "فروش زنان و کودکان، منبع مهم درآمد داعش"

Posts tagged with "فروش زنان و کودکان، منبع مهم درآمد داعش"

فروش زنان و کودکان، منبع مهم درآمد داعش

فروش زنان و کودکان، منبع مهم درآمد داعش

مهر. ۱۳ | فروش زنان و کودکان، منبع مهم درآمد داعش ۱۳ مهر ۱۳۹۳ تروریست های داعش در سطح گسترده اقدام به فروش زنان و کودکان ربوده‌شده می‌کند و بدین ترتیب...