Home » Posts tagged with "سرور کرمانی، دستگیری پان ایرانیست ها"

Posts tagged with "سرور کرمانی، دستگیری پان ایرانیست ها"

چهار ماه حبس برای سرور رضا کرمانی

چهار ماه حبس برای سرور رضا کرمانی

بهمن. ۱۹ | سرور کرمانی بنا به اخبار رسیده از داخل ایران،  سرور مهندس رضا کرمانی از سوی شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز به چهار ماه حبس تعزیزی محکوم شده...