Home » Posts tagged with "سازمان جوانان حزب پان ایرانیست حزب پان ایرانیست"

Posts tagged with "سازمان جوانان حزب پان ایرانیست حزب پان ایرانیست"

در انتخابات نهمین دوره مجلس شورا شرکت نمی کنیم

در انتخابات نهمین دوره مجلس شورا شرکت نمی کنیم

اسفند. ۹ | رای من کجاست؟ بنام خداوند جان و خرد پاینده ایران ملت بزرگ ایران! حزب پان ایرانیست در این مقطع حساس از تاریخ کشورمان با علم به وظایف ملی و میهنی...