Home » Posts tagged with "زندان کارون"

Posts tagged with "زندان کارون"

میلاد دهقان، زندانی پان ایرانیست با تودیع وثیقه آزاد شد

میلاد دهقان، زندانی پان ایرانیست با تودیع وثیقه آزاد شد

اردیبهشت. ۸ | بنا بر گزارش های رسیده میلاد دهقان از اعضای حزب پان ایرانیست روز هفتم اردیبهشت بعد از تحمل ۶ ماه بازداشت از زندان آزاد شد. میلاد دهقان پس از...

قاضی وثیقه را نپذیرفت ,حجت کلاشی و میلاد دهقان به زندان سپیدار منتقل شدند

قاضی وثیقه را نپذیرفت ,حجت کلاشی و میلاد دهقان به زندان سپیدار منتقل شدند

بهمن. ۵ | سرور حجت کلاشی, مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست و سرور  میلاد دهقان از اعضای حزب که قرار بود امروز با قرار وثیقه آزاد شوند، با دستور قاضی...