Home » Posts tagged with "ر خلیج‌فارس"

Posts tagged with "ر خلیج‌فارس"

آمریکا به دنبال افزایش حضور نظامی در خلیج‌فارس

آمریکا به دنبال افزایش حضور نظامی در خلیج‌فارس

اردیبهشت. ۲۲ | آمریکا به دنبال افزایش حضور نظامی در خلیج‌فارس ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ در حالی که دولتمردان یازدهم خشنود از توافقنامه ژنو تلاش دارند نگاهی پیروزمندانه...