Home » Posts tagged with "دکتر علی موسوی"

Posts tagged with "دکتر علی موسوی"

بی خبری از وضعیت دکتر علی موسوی

بی خبری از وضعیت دکتر علی موسوی

اسفند. ۲۰ | سرور علی موسوی دکتر علی موسوی (شاهین بزرگمهر)، عضو حزب پان ایرانیست، از تاریخ دو اسفند ماه جاری بدون هیچگونه حکم قضایی بازداشت شده و تا این...