Home » Posts tagged with "در تماس تلفنی با بارزانی، آمریکا مخالفتش با همه‌پرسی کردستان را اعلام کرد"

Posts tagged with "در تماس تلفنی با بارزانی، آمریکا مخالفتش با همه‌پرسی کردستان را اعلام کرد"

در تماس تلفنی با بارزانی، آمریکا مخالفتش با همه‌پرسی کردستان را اعلام کرد

در تماس تلفنی با بارزانی، آمریکا مخالفتش با همه‌پرسی کردستان را اعلام کرد

مرداد. ۱۴ | در تماس تلفنی با بارزانی، آمریکا مخالفتش با همه‌پرسی کردستان را اعلام کرد ۱۴ مرداد ۱۳۹۶     این همه‌پرسی علاوه بر سه استان تشکیل دهنده...