Home » Posts tagged with "دربارۀ ادعای فاشیستی بودن شاهنامه"

Posts tagged with "دربارۀ ادعای فاشیستی بودن شاهنامه"

دربارۀ ادعای فاشیستی بودن شاهنامه

دربارۀ ادعای فاشیستی بودن شاهنامه

بهمن. ۱۸ | من درد بوده‌ام همه: دربارۀ ادعای فاشیستی بودن شاهنامه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶   ابن اثیر مورخ و عالم بزرگ دنیای اسلام در حدود هشتصد سال پیش نوشت: شاهنامه...