Home » Posts tagged with "تجمع اعتراضی معلمان در سراسر کشور به طور همزمان"

Posts tagged with "تجمع اعتراضی معلمان در سراسر کشور به طور همزمان"

تجمع اعتراضی معلمان در سراسر کشور به طور همزمان

تجمع اعتراضی معلمان در سراسر کشور به طور همزمان

فروردین. ۲۷ | تجمع اعتراضی معلمان در سراسر کشور به طور همزمان ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ معلمان ناراضی در سراسر ایران در دو ماه گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود...