Home » Posts tagged with "برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً محکوم می کنیم"

Posts tagged with "برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً محکوم می کنیم"

برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً محکوم می کنیم

برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً محکوم می کنیم

اسفند. ۲۳ | پاینده ایران                                                بیست و دوم اسفندماه ۱۳۹۷ برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً...